ระบบจองห้องประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางการใช้ห้อง

ห้องD-Hall ห้องรพีพัฒน์ ห้องบัวม่วง